top of page

Algemene verkoopsvoorwaarden

wimtechniekbv.zwart.png
Index

 

Artikel 1 - Algemeen​
Artikel 2 - Aanbod en bestelling​
Artikel 3 - Overeenkomsten​
Artikel 4 - Prijzen​
Artikel 5 - Risico​
Artikel 6 - Verplichtingen van de ondernemer​
Artikel 7 - Verplichtingen van de klant​
Artikel 8 - Overmacht​
Artikel 9 - Eigendomsvoorbehoud​
Artikel 10 - Aflevering en reclames​
Artikel 11 - Niet-nakoming betalingsverplichting​
Artikel 12 - Eigendom van tekeningen en ontwerpen e.d.​
Artikel 13 - Garantie​
Artikel 14 - Aansprakelijkheid​
Artikel 15 - Toepasselijkheid​
Artikel 16 - Overige bepalingen


Artikel 1. Algemeen

1.1​
Deze voorwaarden gelden voor alle overeenkomsten tussen wimtechiek bv en de klant betreffende​ de advisering en de daarmee verband houdende producten en/of diensten.​
1.2​
De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden, waarvan de klant zich mocht bedienen​ wordt door wimtechiek bv expliciet van de hand gewezen.​
1.3​
Afwijkingen en/of aanvullingen op deze voorwaarden gelden uitsluitend wanneer deze schriftelijk​ aan de klant zijn bevestigd.​
1.4​
Deze voorwaarden zijn op de website www.wimtechniek.be te bekijken.
1.5​
wimtechiek bv behoudt zich het recht voor deze voorwaarden tussentijds te wijzigen.


Artikel 2. Aanbod en bestelling

2.1​
Alle offertes en prijsindicaties van wimtechiek bv  in welke vorm ook, zijn steeds vrijblijvend en​ onverbindend, tenzij anders is overeengekomen.​

2.2​
Alle aanbiedingen worden met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Geringe afwijkingen in​ de door wimtechiek bv verstrekte gegevens zijn toelaatbaar. wimtechiek bv behoudt zich echter​ uitdrukkelijk het recht voor, met inachtneming van het bovenstaande, veranderingen en verbeteringen​ aan te brengen ten opzichte van de verstrekte gegevens, die dienstig zijn aan de technische​ vooruitgang. De klant kan hier echter geen rechten aan ontlenen.​
2.3​
Het aanbod voor werk wordt schriftelijk gedaan en voorzien van een dagtekening, tenzij omstandigheden​ dit onmogelijk of overbodig maken.

2.4​
Het aanbod omvat een omschrijving van de te verrichten werkzaamheden en de te leveren materialen​ die voldoende gedetailleerd is om een goede beoordeling van het aanbod door de klant​ mogelijk te maken.​

2.5​
Het aanbod geeft inzicht in de prijs en de prijsvorming methode die zal worden gehanteerd: aanneming​ (offerte), richtprijs (prijsindicatie) of regie.​

  • Bij aanneming komen de partijen een vast bedrag (aanneemsom, offertebedrag) overeen waarvoor​ het werk zal worden verricht;​

  • Bij richtprijs (prijsindicatie) doet wimtechiek bv een zo nauwkeurig mogelijke schatting van de kosten van het werk;​

  • Bij regie doet wimtechiek bv een nauwkeurige prijsopgave van de prijsfactoren voor uurtarief​ en materiaal.​

2.6​
Het aanbod vermeldt de betalingswijze.

2.7

wimtechniek bv Is niet gebonden door berekenings of andere fouten in het aanbod als deze zouden blijken nadat het aanbod is aangeboden. Indien door de klant een correctie niet aanvaard wordt heeft wimtechniek bv het recht het aanbod ongedaan te maken en de daaraan verbonden materialen en/of werken niet uit te voeren.


Artikel 3. Overeenkomsten

3.1​
Overeenkomsten komen tot stand door aanvaarding van het aanbod van wimtechiek bv door de​ klant.


Artikel 4. Prijzen

4.1​
Bij alle prijzen wordt de BTW afzonderlijk aangegeven, tenzij anders vermeld.​
4.2​
De betaling van de door wimtechiek bv geleverde diensten dient te geschieden binnen 14 dagen​ na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.​
4.3​
Door de klant gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde​ rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open​ staan, zelfs al vermeldt de wederpartij, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.​
4.4​
Een voorschot kan worden gevraagd bij ondertekening van de bestelling.​
Meestal zal het voorschot een deel of zelf het volledig budget aan te kopen materiaal bevatten.​
Het voorschot dient te geschieden binnen 8 dagen na ondertekening van de overeenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 

 

Artikel 5. Risico

5.1​
wimtechiek bv stelt zich niet aansprakelijk voor problemen bij eventuele onbereikbaarheid van​ een website en e-mail faciliteiten en daaruit voortvloeiende belemmeringen bij de uitvoering van​ de adviezen.​
5.2​
wimtechiek bv is gerechtigd tot het doen van deelleveringen.


Artikel 6. Verplichtingen van de ondernemer

6.1​
wimtechiek bv zal het werk deugdelijk en naar bepalingen van de overeenkomst uitvoeren met in​ acht name van geldende voorschriften.​
6.2​
wimtechiek bv is verplicht de klant te wijzen op:​

  • onjuistheden in de door de klant verlangde constructie of uitvoering​

  • kenbare gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk moet worden verricht​

  • ongeschiktheid van materialen die door de klant worden verstrekt.

 


Artikel 7. Verplichtingen van de klant

7.1​
De klant stelt wimtechiek bv in de gelegenheid het werk uit te voeren.​
7.2​
De klant zorgt voor het verkrijgen van eventuele goedkeuringen en vergunningen.​
7.3​
De klant voorkomt dat andere werkzaamheden door derden de uitvoering van het werk van​
wimtechiek bv zullen vertragen.​
7.4​
Indien de aanvang of voortgang van het werk wordt vertraagd door omstandigheden, als bedoelt​ in het voorgaande lid, dient de klant de daarmee verband houdende schade en kosten te​ vergoeden.​
7.5​
De klant draagt het risico voor schade veroorzaakt door:​
- onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden​
- onjuistheden in de door de klant verlangde werkwijze​
- gebreken aan (on)roerende zaken waaraan het werk wordt verricht​
- gebreken aan door de klant ter beschikking gestelde materialen.
7.6​
Bewaargeving : alle goederen toebehorend aan de klant en welke werden toevertrouwd aan onze diensten voor de uitvoering van een contract worden bewaard op risico van de klant, zonder dat wimtechiek bv op enigerlei wijze verantwoordelijk kan gesteld worden voor hun slijtage, ontvreemding, beschadiging of vernieling, welke ook de oorzaak hiervan zij.

 

 

Artikel 8. Overmacht

8.1​
Wordt de uitvoering van het werk voor één der partijen onmogelijk door een oorzaak die hem​
niet kan worden toegerekend, dan is de wederpartij gerechtigd de uitvoering van het werk te​ (doen) beëindigen tegen vergoeding aan de andere partij van de in redelijkheid gemaakte kosten.

 

 

Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud 

9.1​
wimtechiek bv behoudt het eigendom van alle door haar geleverde goederen en materialen tot op​ het moment van volledige betaling van de prijs van alle door wimtechiek bv aan de klant geleverde​ of nog te leveren goederen en materialen, evenals van eventuele vorderingen voor door​ wimtechiek bv ten behoeve van de klant in het kader van de levering van goederen en materialen​ verrichtte of nog te verrichten werkzaamheden en of diensten en hetgeen wimtechiek bv van de​ klant te vorderen mocht hebben wegens een tekortkoming van de klant in de nakoming van de​ tussen wimtechiek bv en de klant gesloten overeenkomst, daaronder begrepen incassokosten,​ rente en boeten.

 

 

Artikel 10. Oplevering en klachten

10.1​
Opgaven van levertijden zijn telkens bij benadering, tenzij anders is overeengekomen. Behoudens opzet​ of grove schuld is wimtechiek bv voor overschrijding nooit aansprakelijk.​
10.2​
Klachten over deugdelijke of onvolledige werkzaamheden dienen door de klant binnen 5 dagen,​ bij voorkeur schriftelijk, kenbaar te worden gemaakt aan wimtechiek bv.
10.3​
De klant is niet gerechtigd om op grond van klachten de betaling op te schorten.

 

 

Artikel 11. Niet-nakoming betalingsverplichting

11.1​
Indien de klant niet tijdig betaald, wordt hij wettelijk geacht zonder nadere ingebrekestelling​ in verzuim te zijn.
Niettemin zendt wimtechiek bv één betalingsherinnering, waarin op het​ verzuim gewezen wordt.

11.2​
Over de betaling die niet tijdig is verricht, kan wimtechiek bv rente in rekening brengen vanaf​ het verstrijken van de betalingstermijn.​
Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is de klant die in gebreke blijft met tijdige​ betaling, zonder dat hiervoor een ingebrekestelling vereist is, van rechtswege in verzuim en is hij​ over het openstaande factuurbedrag een rente verschuldigd van 1,5% per maand, waarbij een gedeelte​ van een maand als een hele maand geldt.

Verder is wimtechiek bv bij deze gerechtigd het​ door de klant verschuldigde bedrag te verhogen met (buiten) gerechtelijke invorderingskosten,​ die van advocaten, deurwaarders, interne kosten enz. daaronder begrepen.

Worden deze kosten​ niet tijdig voldaan, dan zullen die, vooruitlopend op de vaststelling van de werkelijke kosten,​ voorlopig worden bepaald op een bedrag van 15% van de onbetaalde factuur, met een minimum​ van € 100,00.​
11.3​
wimtechiek bv blijft eigendom van de gebruikte en nog niet verwerkte materialen totdat de klant​ aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

 

Artikel 12. Eigendom van tekeningen en ontwerpen e.d.

12.1​
De door wimtechiek bv verstrekte tekeningen, ontwerpen, afbeeldingen en calculaties blijven​ zijn eigendom.

 

 

Artikel 13. Garantie

13.1​
Met betrekking tot producten van derden is wimtechiek bv tot geen verdere garantie gehouden​
dan die welke zij van haar leverancier heeft verkregen of welke de leverancier rechtstreeks aan​ de eindgebruiker verleent.​
13.2​
wimtechiek bv garandeert dat eventuele gebreken in het werk na oplevering gedurende een periode​ van één jaar kostenloos zullen worden verholpen, tenzij hij aantoont dat het gebrek geen verband​ houdt met het verrichte werk.

Het voorgaande laat onverlet dat wimtechiek bv ook na de​ genoemde periode voor eventuele gebreken in het werk aansprakelijk kan blijven op grond van​ de wet.

 

 

Artikel 14. Aansprakelijkheid 

14.1​
Voor enige directe of indirecte schade waarvoor wimtechiek bv in deze voorwaarden de aansprakelijkheid​ niet uitdrukkelijk heeft aanvaard zal wimtechiek bv niet aansprakelijk zijn, behoudens​ schade veroorzaakt door opzet of grove schuld/nalatigheid aan de zijde van wimtechiek bv
14.2​
De klant vrijwaart wimtechiek bv te dezer zake tegen alle aanspraken van derden.​
14.3​
De beperking van de aansprakelijkheid zoals bepaald in dit artikel geldt op gelijke wijze voor​ medewerkers, werknemers en alle andere personen die door wimtechiek bv ter uitvoering van de​ overeenkomst worden gebruikt.

 
 
Artikel 15. Toepasselijkheid

15.1​
De klant kan klachten schriftelijk doorgeven aan wimtechiek bv, waarna binnen 14 dagen​
een voorstel tot afhandeling van de klacht wordt gedaan.​
15.2​
Alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard, zijn onderworpen​ aan Belgisch recht.​
15.3​
Indien Belgisch recht van toepassing is, zullen geschillen tussen partijen uitsluitend worden​voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank van koophandel te Antwerpen, afdeling Turnhout.

 
 
Artikel 16. Overige bepalingen

16.1​
In geval afzonderlijke in deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk​ hun werking zouden verliezen, zal dit geen consequenties hebben voor de geldigheid van de​ overige bepalingen van deze algemene voorwaarden.​
16.2​
De koper van goederen, materialen of diensten van wimtechiek bv geeft toestemming voor registeren​ en gebruiken van zijn persoonlijke gegevens, in de zin van de Belgische Wet Persoonsregistraties,​ welke wimtechiek bv in de normale uitoefening van zijn bedrijf heeft verkregen, uitsluitend​ voor eigen gebruik van wimtechiek bv.

bottom of page